In negen van de tien gevallen ontstaat bij mensen agressie door hun ervaringen met vernederingen, beledigingen en gênante mislukkingen. Door die ervaringen ontstaat schaamte – waarover uitgebreider op deze webpagina. Onze veiligheid is in het geding. Mensen worden daardoor een emotioneel kruitvat van verdriet, woede en de angst voor nieuwe vernederende ervaringen. Een vuurtje erbij: een ontploffing.

We delen onze kennis en vaardigheden in lezingen en presentaties, in een boek als De terreur van schaamte, in workshops, sparringsessies en trainingen, in artikelen, beschouwingen en columns, in leer- en lesmateriaal, in onderzoek en advisering; mail ons of bel ons: we bieden maatwerk.

schaamtelozen.nl - foto Aart G. Broek - brownish 008 - red. sizeAgressie is overal om ons heen. Onze fysieke en emotionele veiligheid staat voortdurend onder druk. Weten we hoe het te voorkomen of ermee om te gaan? Een antwoord begint met weten wat er feitelijk speelt bij de agressor: schaamte. Weten wat de schaamte is. Kennis nemen van wát bij wíe schaamte voedde en voedt. Weten wat schaamtemanifestaties zijn en hoe erop gereageerd kan worden. Hoe erop gereageerd moet worden. Praktisch zijn in het onderkennen van eigen mogelijkheden én beperkingen.

ONTVLAMBAAR / Schaamte zorgt onder meer voor wantrouwen, afschuiven van verantwoordelijkheid, kort lontje, geen begrip voor anderen, én voor agressie en geweld. Schaamte is niet gebonden aan sociale afkomst of aan een specifieke culturele achtergrond. Het is in de eerste plaats een algemeen menselijk verschijnsel. Een nieuwe vernedering is als een vlammetje bij een kruitvat. Dat kan al het ontbreken van een vriendelijke glimlach zijn.
Mensen proberen met agressie nieuwe ervaringen met vernedering en belediging te voorkómen. Redelijkheid verdwijnt. Daar moeten we ernstig rekening mee houden. Dat kan! Dan moeten we vooral het volgende óók tot ons laten doordringen. Net als eten en drinken, bescherming tegen hitte en kou, hebben mensen een primaire behoefte aan geborgenheid. Geen alledaags woord maar we kennen dit verlangen allemaal. We willen erbij horen. We willen ons niet buitengesloten voelen. We willen ons geaccepteerd voelen. Ervaringen met afwijzing, vernedering, belediging en falen bedreigen geborgenheid.

schaamtelozen.nl - orangish 010 - foto Aart G. BroekHoe vertaalt zich dit in concrete aanwijzingen, handreikingen, richtlijnen, maatregelen en wat dies meer zij? Dat laat zich illustreren aan de hand van dit adviesrapport en de samenvatting ervan, die openbaar zijn. Ze bevatten een waaier aan concrete handreikingen gebaseerd op kennis van de reikwijdte van schaamte.

Schaamte Lozen; Een protocol voor hulpverlening en interventies. [rapport]

Schaamte Lozen; Een protocol voor hulpverlening en interventies [samenvatting / factsheet]

In een column als deze is advies verwerkt, dat werkt vanuit het gedachtegoed over de reikwijdte van schaamte in het algemeen en, meer in het bijzonder, het antwoord op de vraag ‘waar worden schaamte-ervaringen opgedaan?’. De meest heftige schaamte-ervaringen worden opgedaan in en door de groep waartoe we behoren en waarvan we in de eerste plaats afhankelijk zijn om te overleven. Dit is van wezenlijk belang voor hulpverlening om zich te realiseren.

Weten waar te beginnen om ‘pesten’ – op school, binnen een organisatie(afdeling) – aan te pakken? Pesten is een pijnlijke vorm van agressie en ondermijnt de veiligheid van velen. Zoals bij zoveel vormen van agressie liggen er schaamte-ervaringen ten grondslag aan het pesten bij de agressor: degene die pest. Dan weten we ook waar we moeten beginnen …

We delen onze kennis en vaardigheden in lezingen en presentaties, in een boek als De terreur van schaamte, in workshops, sparringsessies en trainingen, in artikelen, beschouwingen en columns, in leer- en lesmateriaal, in onderzoek en advisering; mail ons of bel ons: we bieden maatwerk.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial